Informácie o ochrane osobných údajov

V súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Nakoľko v súvislosti s vypĺňaním online kontaktného formulára dochádza k spracovávaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracovávania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

Identifikačné a kontaktné údaje

Spoločnosť: Delnet Slovakia s.r.o., Bratislavská č. 641/135A, 911 05 Trenčín
IČO: 46576657
E-mail: delnet@delnet.sk
Tel: +421 (905) 663 824

V prípade otázok, ktoré sa týkajú osobných údajov nás neváhajte kontaktovať na hore  uvedených kontaktoch. Osobné údaje uvedené v tomto formulári slúžia výlučne na to, aby sme Vás mohli spätne kontaktovať a odpovedať Vám na Vašu správu.

Právny základ spracovávania osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR

Kategória príjemcov

Vaše osobné údaje nebudú poskytované žiadnym tretím stranám.

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme  archivovať, len po dobu, ktorá je nevyhnutná na to, aby sme Vám odpovedali na Vašu správu.

Poučenie o právach dotknutej osoby

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:
  • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracovávajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR)
  • právo na opravu  Vašich nesprávnych, alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR)
  • právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracovávania skončil, alebo je splnená niektorá z podmienok čl.17 GDPR
  • právo na obmedzenie spracovávania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR
  • právo na prenosnosť osobných údajov  podľa čl.20 GDPR
  • právo namietať spracovávanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
  • právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona OOÚ, viac informácií nájdete na www.dataprotection.gov.sk

Svoje práva môžete uplatniť písomne na kontaktných údajoch zodpovednej osoby, alebo na kontaktných údajoch prevádzkovateľa. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na ktorom koľvek z uvedených kontaktných údajov.

Poučenie o práve odvolať svoj súhlas

Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa kontaktného formulára kedykoľvek odvolať prostredníctvom správy na e-mailovú adresu delnet@delnet.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Poskytnutie vašich osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, že máte záujem, aby sme Vás kontaktovali a odpovedali Vám na Vašu správu, budeme potrebovať Váš e-mail, prípadne iný kontakt. Následkom jeho neposkytnutia bude, že Vás nebude možné kontaktovať, iné následky nie sú.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný  účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.
Image

+421 (905) 663 824

delnet@delnet.sk